Пульт мрії… або Як придбати "смарт-мозок" старому телевізору за 1 гривню?

Фун­кці­о­наль­ність і тех­ніч­ні мож­ли­вос­ті те­ле­ві­зо­рів пос­тій­но зрос­та­ють. Усе час­ті­ше по­куп­цям про­по­ну­ють прид­ба­ти те­ле­ві­зор із ви­хо­дом до ме­ре­жі ін­тер­нет. За чи­ма­лі кош­ти та­ка су­час­на мо­дель про­по­нує ко­рис­ту­ва­чам ве­ли­ку кіль­кість ці­ка­вих фун­кцій і тех­ніч­них рі­шень.

Са­ме то­му на­шим чи­та­чам, ма­буть, бу­де ці­ка­во діз­на­ти­ся, що ком­па­нія "Фре­гат ТВ" ство­ри­ла уні­каль­ну роз­роб­ку, яка доз­во­ляє ко­рис­ту­ва­ти­ся на­віть зви­чай­ним те­ле­ві­зо­ром, от­ри­му­ю­чи при цьо­му усі пе­ре­ва­ги су­час­но­го "ро­зум­но­го" прис­трою, та дає змо­гу пе­рег­ля­да­ти 150 якіс­них ка­на­лів. При цьо­му  ін­те­рак­тив­не те­ле­ба­чен­ня "Фре­гат ТВ" дос­туп­не кож­но­му чер­ка­ща­ни­ну – вар­тість цьо­го до­дат­ку скла­дає ли­ше 1 грив­ню. 

Важ­ли­ві ар­гу­мен­ти, чо­му ви­гід­но прид­ба­ти Фре­гат ТВ:

При­ваб­ли­ва ці­на

Но­ва прис­тав­ка "Фре­гат ТВ", вар­тість якої ста­но­вить ли­ше 1 грив­ню, зай­має ду­же ма­ло міс­ця та має  пожит­тє­ву га­ран­тію – то­му во­на є ду­же гар­ною аль­тер­на­ти­вою до­ро­гим iptv прис­тав­кам і те­ле­ві­зо­рам із ви­хо­дом до ме­ре­жі ін­тер­нет.

Па­у­за ефі­ру і пе­ре­мот­ка пе­ре­дач

Із ці­єю фун­кці­єю ко­рис­ту­ва­чі на­зав­жди за­бу­ва­ють про не­об­хід­ність слід­ку­ва­ти за ча­сом і "по­лю­ва­ти" за улюб­ле­ни­ми філь­ма­ми і пе­ре­да­ча­ми. "Фре­гат ТВ" доз­во­ляє ста­ви­ти на па­у­зу і на­віть пе­ре­мо­ту­ва­ти ефір на 7 днів на­зад.

Ра­діо он­лайн

"Фре­гат ТВ" дає мож­ли­вість  прос­лу­хо­ву­ва­ти улюб­ле­ні ра­ді­ос­тан­ції. І не ли­ше міс­це­ві, а й на­віть за­кор­дон­ні.

Ви­хід в youtub і фун­кція "Бать­ківсь­ко­го наг­ля­ду" –  бук­валь­но при­рів­нює ваш те­ле­ві­зор із по­пу­ляр­ним сьо­год­ні смар­тфо­ном.

Пра­цює за будь-яко­го Ін­тер­нет-про­вай­де­ра

Не­за­леж­но від то­го, який у вас ін­тер­нет-про­вай­дер, ви мо­же­те ко­рис­ту­ва­ти­ся ін­те­рак­тив­ним те­ле­ба­чен­ням і от­ри­му­ва­ти усі пе­ре­ва­ги від йо­го якос­ті.

HD ка­на­ли і кі­но­зал

Для пе­рег­ля­ду люб­ле­них філь­мів і пе­ре­дач у ви­со­кій якос­ті не обов­'яз­ко­во хо­ди­ти у кі­но­те­атр, усе це те­пер мож­на ро­би­ти, перебуваючи на до­ма­шньо­му ди­ва­ні. Пра­ців­ни­ки ком­па­нії "Фре­гат ТВ" та­кож зро­би­ли збір­ник по­пу­ляр­них філь­мів, се­рі­а­лів, муль­тфіль­мів і шоу. Уся ця кар­то­те­ка, яка на­ра­хо­вує 5000 фай­лів,  те­пер зна­хо­дить­ся в роз­по­ряд­жен­ні ко­рис­ту­ва­чів но­вої прис­тав­ки  "Фре­гат ТВ".

По­ба­чи­ти на влас­ні очі мож­ли­вос­ті но­вої прис­тав­ки і поставити за­пи­тан­ня на­ші чи­та­чі мо­жуть в кон­такт- цен­трах ком­па­нії "Фре­гат" за ад­ре­са­ми: м.Чер­ка­си, буль­вар Шев­чен­ка, 242/1 або вул. При­пор­то­ва, 34 (1 по­верх ТРЦ "Дніп­роп­ла­за").

За­мо­ви­ти прис­тав­ку "Фре­гат ТВ" мож­на за те­ле­фо­на­ми: (098) (099) 340-00-00.

Більш док­лад­на ін­фор­ма­ція на сай­ті: https://vk.cc/6jNgWl

На правах реклами