Що ж відбувається у черкаському Будинку природи

Вось­ме від­кри­те звер­нен­ня до жи­те­лів Чер­ка­щи­ни, ЗМІ, вла­ди

Ук­ра­їнсь­ке то­ва­рис­тво охо­ро­ни при­ро­ди, яке об­'єд­нує біль­ше 1 млн чле­нів в усіх ре­гі­о­нах кра­ї­ни, про­дов­жує від­кри­то ін­фор­му­ва­ти усіх вас про бо­роть­бу про­ти рей­дерсь­ко­го за­хоп­лен­ня Чер­кась­ко­го бу­дин­ку при­ро­ди по вул. Фрун­зе, 1 (ни­ні – вул. Вер­хня Го­ро­ва),  бо тіль­ки від­кри­тість і прав­ди­вість доз­во­ля­ють про­ти­ді­я­ти рей­де­рам, які ви­рі­ши­ли вкрас­ти май­бут­нє у Ва­ших ді­тей.

По­ди­віть­ся, будь лас­ка: ось такий виг­ля­д мав Чер­кась­кий бу­ди­нок при­ро­ди (на фото вгорі), який був збу­до­ва­ний Ук­ра­їнсь­ким то­ва­рис­твом охо­ро­ни при­ро­ди у 1982 ро­ці, відтоді його ви­ко­рис­то­ву­вала Чер­кась­ка об­лас­на ор­га­ні­за­ці­я То­ва­рис­тва для охо­ро­ни при­ро­ди Чер­ка­щи­ни. У кра­щі ча­си, ко­ли ор­га­ні­за­цію очо­лю­вав Ва­силь Го­ло­ва­тюк, її чле­на­ми бу­ли близь­ко 480 тис. жи­те­лів об­лас­ті. У 2001 ро­ці тут був про­ве­де­ний IX з'їзд то­ва­рис­тва, нас­тіль­ки ви­со­ким був ав­то­ри­тет ор­га­ні­за­ції та її ке­рів­ни­ка.

На жаль, у 2009 ро­ці го­ло­вою ор­га­ні­за­ції приз­на­чив се­бе Род­жа О.О., який мав зов­сім ін­ші пла­ни на Бу­ди­нок при­ро­ди: спо­чат­ку до­вів до ну­ля кіль­кість чле­нів то­ва­рис­тва, по­тім звіль­нив усіх штат­них пра­ців­ни­ків, а по­тім по­дав "за­я­ву" і "ми­ро­ву уго­ду" до Гос­по­дарсь­ко­го су­ду Чер­кась­кої об­лас­ті з про­хан­ням пе­ре­да­ти весь Бу­ди­нок при­ро­ди сво­є­му пар­тне­ру з ПП "Ай-То­дор". Од­нак був схоп­ле­ний за ру­ку і звіль­не­ний із по­са­ди го­ло­ви ор­га­ні­за­ції.

Але на цьо­му не зас­по­ко­їв­ся: під­ро­бив до­ку­мен­ти і 05.11.2015 р. про­ник в Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр юри­дич­них осіб ні­би­то як "ке­рів­ник" ор­га­ні­за­ції, 03.12.2015 р. пе­ре­ре­єс­тру­вав Бу­ди­нок при­ро­ди за фік­тив­ною ад­ре­сою (вул. Фрун­зе, 1/1) з гро­мадсь­кої влас­нос­ті на при­ват­ну, у той же день, 03.12.2015 р., пе­ре­дав його у влас­ність са­мо­му со­бі і сво­їм на­пар­ни­кам, а 09.12.2015 р. во­ни за­хо­пи­ли Бу­ди­нок при­ро­ди.

Із фа­са­ду бу­дів­лі бу­ло зби­то сти­лі­зо­ва­ний під охо­ро­ну при­ро­ди Герб Ук­ра­ї­ни і на­пис "Бу­ди­нок при­ро­ди", а по­ві­ше­но ат­ри­бу­ти­ку пар­тії "5.10" (один з учас­ни­ків за­хоп­лен­ня Бу­дин­ку при­ро­ди є ке­рів­ни­ком об­лас­но­го осе­ред­ку "пар­тії"). Пла­ка­ти з на­пи­сом "5.10 это тер­ри­то­рия без на­ло­гов" по­ві­ше­но і з ін­шого боку бу­дин­ку. Приміщення зда­ють в орен­ду, кош­ти прив­лас­ню­ють, а по­дат­ки не спла­чу­ють. Са­мі ж вих­ва­ля­ють­ся: "Нам за це ні­чо­го не бу­де, хі­ба що штраф у 1600 гри­вень".

Од­нак для жи­те­лів Чер­ка­щи­ни є й гар­ні но­ви­ни. Чер­кась­кий ок­руж­ний ад­мі­ніс­тра­тив­ний суд і Ки­ївсь­кий апе­ля­цій­ний ад­мі­ніс­тра­тив­ний суд вик­лю­чи­ли О.Род­жу з Єди­но­го дер­жав­но­го ре­єс­тру юри­дич­них осіб та від­но­ви­ли на по­са­ді ле­гі­тим­них ке­рів­ни­ків ор­га­ні­за­ції – М.Чор­но­го і О.Со­лі­єн­ка (який, на пре­ве­ли­кий жаль, тра­гіч­но за­ги­нув у бо­роть­бі з рей­де­ра­ми). Прид­ніп­ровсь­кий ра­йон­ний суд м. Чер­ка­си від­мо­вив Род­жі у по­нов­лен­ні на по­са­ді, ку­ди він шля­хом чер­го­вої під­роб­ки до­ку­мен­тів праг­нув по­вер­ну­ти­ся  на од­ну ніч. Най­ближ­чим ча­сом бу­дуть ска­со­ва­ні усі дії Род­жі та йо­го пар­тне­рів із не­за­кон­но­го за­хоп­лен­ня Бу­дин­ку при­ро­ди, а слід­чі да­дуть на­леж­ну  оцін­ку в рам­ках трьох кри­мі­наль­них про­вад­жень.

Ша­нов­ні жи­те­лі Чер­ка­щи­ни, Ук­ра­їнсь­ке то­ва­рис­тво охо­ро­ни при­ро­ди бо­реть­ся за вас і ва­ші пра­ва. В об­лас­ті є чес­ні су­ди і суд­ді, слід­чі, про­ку­ро­ри. За­раз пот­ріб­но, щоб усі зна­ли, що ж від­бу­ва­єть­ся у Бу­дин­ку при­ро­ди, і спо­ну­ка­ли вла­ду до­по­мог­ти за­хис­ти­ти пра­ва жи­те­лів різ­них по­ко­лінь та еко­ло­гіч­но без­печ­не дов­кіл­ля.

За­ли­ши­лось зов­сім не­ба­га­то – і Чер­кась­кий бу­ди­нок при­ро­ди, як і 35 ро­ків пос­піль, бу­де слу­жи­ти бла­го­род­ній спра­ві охо­ро­ни при­ро­ди Шев­чен­ківсь­ко­го краю.

Пре­зи­дія Все­ук­ра­їнсь­кої ра­ди Ук­ра­їнсь­ко­го то­ва­рис­тва охо­ро­ни при­ро­ди

22 бе­рез­ня 2017 р.